تاریخ : دوشنبه, ۲۵ تیر , ۱۴۰۳ 9 محرم 1446 Monday, 15 July , 2024
10

ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪاران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران

  • کد خبر : 52631
  • 02 شهریور 1396 - 17:11

(۱۳۷۷ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪاران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران) ﻣﺼﻮب ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ اداری ١ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اداری و ۱۳۷۷/۷/۲۸ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ اداری […]

(۱۳۷۷ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪاران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران) ﻣﺼﻮب ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ اداری
١
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اداری و ۱۳۷۷/۷/۲۸ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ اداری درﻫﺸﺘﺎدﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، ۳۱ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر و وزارت ﮐﺸﻮر دراﺟﺮای ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﮐﺮدن اﺧﺘﯿﺎرات اﺳﺘﺎﻧﺪاران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺤﻮﻟﻪ دراﺳﺘﺎن و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺮﮐﺰی و ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺤﻠﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﺰل وﻧﺼﺐ آﻧﺎن وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪاران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و ﻧﺤﻮه ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ : اﺳﺘﺎﻧﺪاران در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی :۱ ﻣﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ، ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ، ﺑﻨﺤﻮی از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ را ﻋﻬﺪه دار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ دارﻧﺪ، ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت -۱ اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد . اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮده و ﺑﻌﻨﻮان -۲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات آن وزارت در اﺳﺘﺎن را ﻋﻬﺪه دار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺳﺖ . : وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات اﺳﺘﺎﻧﺪاران در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :۲ ﻣﺎده اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﻗﺮاری و ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ .وﻇﺎﯾﻒ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارن را ﺷﻮرای :۱ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻫﺪاﯾﺖ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺮﺗﺐ ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﺘﺎن و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت آن. :۲ ۱ـ۲: ﮐﻠﯿﻪ ارﮔﺎﻧﻬﺎی ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﺗﺄﻣﯿﻦ و دﺳﺘﻮرات اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و روﯾﺪادﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ۲ـ۲: ﻫﺪاﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻮراﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺤﻠﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺣﻔﻆ آﻣﺎدﮔﯽ ارﮔﺎﻧﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ .
(۱۳۷۷ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪاران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران) ﻣﺼﻮب ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ اداری
٢
ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺪوﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﻌﻀﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺘﺎن :۳ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود و وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن در ﭼﻬﺎرﭼﻮب وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ . ، ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ، ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻋﺎم اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ :۴ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ و اﺑﻼﻏﯿﻪ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ . ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﺋﻢ و ﯾﺎ اﻧﺤﻼل رده ﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و :۵ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ . . ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ و وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ :۶ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮزی و ﻧﻈﺎرت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺮزﻫﺎی آﺑﯽ و ﺧﺎﮐﯽ اﺳﺘﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :۷ رﯾﺰی ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮدد و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب . . ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻤﻨﻮع و ﻣﺤﺪود ﺑﺮای اﺳﮑﺎن و ﺗﺮدد و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺬرﻫﺎی ﻣﺮزی ﻣﺠﺎز :۸ . درﯾﺎﯾﯽ (اﺳﺘﺎن ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ، ﻫﻮاﯾﯽ ، ﺑﺮرﺳﯽ و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﺠﺎد ﻣﺮزﻫﺎی رﺳﻤﯽ)زﻣﯿﻨﯽ :۹ ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار و اﻧﻌﻘﺎد ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ :۱۰ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺤﻠﯽ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم . ﻫﺪاﯾﺖ و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻗﺎﭼﺎق ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی :۱۱ ﺳﻼح ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ،ﮐﺎﻻ و ارز . اﺳﺘﻤﻼک و ﺳﺎﯾﺮ ، ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ، اﻗﺎﻣﺖ ، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮدد :۱۲ . ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و آوارﮔﺎن ، ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ، اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اﺗﺒﺎع و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯿﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻮﺟﺒﺎت و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ :۱۳ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن در اﻣﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻄﻠﻮب آن و اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﻮراﻫﺎی ﻓﻮق در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ .
(۱۳۷۷ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪاران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران) ﻣﺼﻮب ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ اداری
٣
ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮراﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت :۱۴ ﻣﺘﺨﺬه ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ . در ﻏﯿﺎب ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ) ﺑﺠﺰ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان (اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﻫﺪ :۱۵ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯿﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﺎ ﻟﻐﻮ ﻋﻮارض ﺷﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان آن ﺑﺮﻋﻬﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، : اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ۱۶ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪ ، ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن آزادﯾﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ . . ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ و ﮐﻠﯿﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد :۱۷ . اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری :۱۸ . ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال :۱۹ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻧﻮان و اﯾﺠﺎد ، ﺳﯿﺎﺳﯽ ، اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎء ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ :۲۰ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذﯾﺮﺑﻂ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ . ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ورزش :۲۱ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت . . ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از ارزﺷﻬﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﯿﻞ اﺳﻼﻣﯽ :۲۲ . ﻫﺪاﯾﺖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﻨﮑﺮات و ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :۲۳ . ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﯾﯽ و ﻓﻘﺮ زداﯾﯽ :۲۴ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و اﻋﻤﺎل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی، ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﻬﺎر ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از :۲۵ ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﯿﻞ، زﻟﺰﻟﻪ و . .. . ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪاء :۲۶ . ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﻓﺎﻫﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﻮدن اﻣﻮر رﻓﺎﻫﯽ آﻧﺎن :۲۷
(۱۳۷۷ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪاران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران) ﻣﺼﻮب ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ اداری ۴
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﻮر اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ در اﺳﺘﺎن و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻻزم ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اداری :۲۸ و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح . . ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاء ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات :۲۹ ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﯽ از ﮐﻠﯿﻪ ارﮔﺎﻧﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﯾﮏ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ :۳۰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ در رﻓﺘﺎر و اﻋﻤﺎل ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ارﮔﺎﻧﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر . . ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح :۳۱ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﮑﺎری و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی :۳۲ ﻣﺤﻠﯽ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ . اﺳﺘﺎﻧﯽ ( و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم دادن ﺗﺬﮐﺮ ، ﻧﻈﺎرت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ) ﻣﻠﯽ :۳۳ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺟﺮاﺋﯽ و ﯾﺎ اﻋﻼم ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ . ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت :۳۴ ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﺎن . ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎی اﺳﺘﺎن و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی :۳۵ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ . ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وﺿﻊ ﻋﻮارض ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ :۳۶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ درآﻣﺪی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آن ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ در ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای. ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﻣﻘﺮر در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ :۳۷ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻠﯽ ذﯾﺮﺑﻂ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص . ﻫﺪاﯾﺖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ در اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ در :۳۸ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ، ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺬاران از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺳﻮق دادن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻋﻤﺮاﻧﯽ .
(۱۳۷۷ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪاران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران) ﻣﺼﻮب ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ اداری ۵
اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ ، ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺮزی ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ، ﻧﻈﺎرت :۳۹ آزاد ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه ﺣﺮاﺳﺖ ﺷﺪه و ﺗﺄﺳﯿﺲ و راه اﻧﺪازی ﺑﺎزارﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﺮزی ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط . . اﺟﺮای ﺳﺎﯾﺮ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺤﻮل ﻣﯿﮕﺮدد :۴۰ _ اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﮑﻢ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻨﺼﻮب ۳ ﻣﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ . ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﺣﮑﻢ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ، ﻣﺎده ۴ـ ﻋﺰل اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر . ﻓﻮت و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﺋﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﮔﺮدد ، ﺷﻮد .در ﺻﻮرت اﺳﺘﻌﻔﺎء، ﻋﺰل ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﻮﻗﺘﺎً از ﺳﻮی وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد، وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮑﻤﺎه اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده ۵ـ ﻧﺼﺐ و ﻋﺰل ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺣﮑﻢ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده ۶ـ ﻧﺼﺐ و ﻋﺰل ﺑﺨﺸﺪاران ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﺣﮑﻢ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . اﺧﺘﯿﺎرات وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﻮت ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد%

لینک کوتاه : http://www.asreizeh.com/?p=52631
  • دیدگاه‌ها برای ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪاران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران بسته هستند

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰

دیدگاهها بسته است.