محاسن و معایب مجتمع‌های آموزشی و پرورشی

محاسن و معایب مجتمع‌های آموزشی و پرورشی

مجتمع ها با فرضیه تمرکز زدایی وتوسعه سیاست مدرسه محوری، کاهش فاصله بین مناطق روستایی ومناطق برخوردار ،هویت بخشیدن به مدیریت آموزشگاهی ،عدالت آموزشی و…بوجود آمده بودند

    Sorry, no posts matched your criteria.