محاسن و معایب مجتمع‌های آموزشی و پرورشی

محاسن و معایب مجتمع‌های آموزشی و پرورشی

مجتمع ها با فرضیه تمرکز زدایی وتوسعه سیاست مدرسه محوری، کاهش فاصله بین مناطق روستایی ومناطق برخوردار ،هویت بخشیدن به مدیریت آموزشگاهی ،عدالت آموزشی و…بوجود آمده بودند