۴ کاندیدای شهرداري ایذه معرفی شدند

۴ کاندیدای شهرداري ایذه معرفی شدند

سید عبدالحسین حسيني شهردار رامهرمز، مسعود دشت بزرگی از كاركنان شهرداری تهران، انوشیروان بهرامي شهردار فعلی ايذه و غلامحسین اسدی شهردار دهدز ۴کاندیدای شهرداری ایذه هستند که از سوی اعضای شورا معرفی شدند.