خوزستان؛ نقطه سر خط

خوزستان؛ نقطه سر خط

با معرفی شریعتی به عنوان استاندار خوزستان، مردم این دیار مطالبات را در خصوص رفاه خود و توسعه استان دوباره در اول راه می بینند.