ايذه‌ای يا باغملكی !؟

ايذه‌ای يا باغملكی !؟

« از نارسيدگي ست كه صوفي كند خروش                  سيلاب چون به بحر رسد مي شود خموش » رهبر فقيد هندوستان،

بیایید، رأی ندهیم !! به …

بیایید، رأی ندهیم !! به …

« ما حادثه اي به زخم آراسته ايم             كز تيرگي قديم شب كاسته ايم صبحيم كه صادقانه از خواب گران