عبور . . .

عبور . . .

عبور . . .     . آمد نسیم لاله گون و عبور کرد آمد تراوش در خون و عبور