تنها اعتیاد زندگی‌ام

تنها اعتیاد زندگی‌ام

مراسم شب هفت پسرعمویش بود، بیشتر از همه گریه می‌کرد خواننده اسامی متمتعین فامیل را در اشعار مرثیه مانندش لحاظ کرد نامی از احسان نبود! عده‌ای از خویشان نزدیک که دستشان به دهانشان می‌رسید، بعد از ذکر خیر از مرحوم درگوشی حرف‌هایی نجوا نمودند احسان گوشه‌ای تنها ایستاده بود، کسی طرفش نمی‌آمد گودرز درحالی‌که تسبیح