پدر واژه‌ی معنادار هستی

پدر واژه‌ی معنادار هستی

چقدر دوست دارم پول خردهایی که به من هدیه می دهی، جواهرات باارزشت همین سکه‌های صدا داری است که در قلکم، گنج می‌شوند…

    Sorry, no posts matched your criteria.