این مرد فقط ۵ دقیقه حافظه دارد

این مرد فقط ۵ دقیقه حافظه دارد

عصر ایذه: آیا شما شماره تلفن خود، دوستان و آدرس ها و اطلاعات موردنیازتان را حفظ هستید؟ یک مرد تایوانی به دلیل مشکلی در حافظه اش دارد هیچ چیز را نمی تواند به خاطر بسپرد به خاطر همین همه چیز را یادداشت می کند. «آقای چن هنگجی» که در شمال تایوان زندگی می کند از